اپلیکیشن

  اپلیکیشن کنترل پیامکی مدل ZX4 تک الکتریک (سری جدید)

اپلیکیشن اندروید کنترل راه دور پیامکی ZX4 سری جدید

ادامه مطلب...

  اپلیکیشن اندروید کنترل پیامکی دما و رطوبت TH8

اپلیکیشن اندروید مناسب برای دستگاه کنترل پیامکی مدل TH8

ادامه مطلب...

  اپلیکیشن اندروید دزدگیر T1 تک الکتریک

دریافت و نصب اپلیکیشن اندروید سیستم های حفاظتی تک الکتریک

ادامه مطلب...

  اپلیکیشن اندروید دستگاه کنترل پیامکی مدل TI644

نصب اپلیکیشن اندروید کنترل پیامکی مدل TI644

ادامه مطلب...

  اپلیکیشن اندروید دستگاه کنترل پیامکی مدل AM643

نصب اپلیکیشن اندروید کنترل پیامکی مدل AM643

ادامه مطلب...

  اپلیکیشن اندروید دستگاه کنترل پیامکی مدل AM322

نصب اپلیکیشن اندروید کنترل پیامکی مدل AM322

ادامه مطلب...

  اپلیکیشن اندروید دستگاههای کنترل پیامکی مدل MEGA4

دستگاه کاربردی کنترل راه دور پیامکی MEGA4 در دو مدل با سنسور دما و دما رطوبت توسط تک الکتریک عرضه شده است.

ادامه مطلب...

  اپلیکیشن اندروید دستگاههای کنترل پیامکی مدل ZS7 و ZC16

اپلیکیشن اندروید دستگاه اس ام اس کنترل 8 کانال و 16 کانال

ادامه مطلب...

  اپلیکیشن کنترل پیامکی مدل TM6

اپلیکیشن اندروید دستگاه اس ام اس کنترل  TM6

ادامه مطلب...

  اپلیکیشن کنترل پیامکی مدل TR44 تک الکتریک

اپلیکیشن اندروید اس ام اس کنترل 4 کانال مدل TR44

ادامه مطلب...

  اپلیکیشن کنترل پیامکی مدل ZX4 تک الکتریک

اپلیکیشن اندروید اس ام اس کنترل 4 کانال مدل ZX4

ادامه مطلب...

  اپلیکیشن کنترل پیامکی های دارای سنسور دما و رطوبت تک الکتریک

اپلیکیشن اندروید مناسب برای دستگاه کنترل پیامکی مدل TH6

ادامه مطلب...

  اپلیکیشن فوتون

دریافت و نصب اپلیکیشن اندروید سیستم های حفاظتی فوتون

ادامه مطلب...

  نرم افزار اس ام اس کنترل

دریافت اپلیکیشن کنترلرهای پیامکی تک الکتریک (این نرم افزار عمومی می باشد)

ادامه مطلب...