سایر کنترلرهای دما

NaN

تب سنج GM501

۱,۲۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ تومان
NaN

تب سنج غیر تماسی JXB-178

۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان