راهنمای نصب فلوتر الکترونیکی و سه عدد سنسور

یکی از روش های کنترل سطح مایعات ، استفاده از فلوتر الکترونیکی هست که سه عدد سنسور فلوتر به فلوتر الکترونکی وصل می شود و این سنسور ها درون مخزن در سه وضعیت قرار می گیرند:
1- بالا ترین سطح مایع
2- پایین ترین سطح مایع
3- ته مخزن یا چاه
در نهایت رله فلوتر الکترونیکی عمل می کند.

نقشه فلوتر الکترونیکی


در پایین سنسور یک پیچ به نام SELECT قرار دارد، اگر این پیچ وصل نباشد هنگامیکه مخزن پر شود پمپ را خاموش می کند و از سر ریز شدن آب جلوگیری می کند و اگر فاز به این پیچ بدهیم برعکس عمل می کند یعنی موقعی که مخزن یا چاه خالی شد پمپ خاموش می شود و از سوختن پمپ جلوگیری می کند.

در صورتیکه بخواهید علاوه برجلوگیری از سرریز آب از خشک کار کردن موتور یا پمپ هم جلوگیری شود می بایست دو سری فلوتر الکترونیکی و شش عدد سنسور فلوتر را مطابق شکل زیر استفاده نمایید:

نصب فلوتر

مشاهده فلوتر الکترونیکی و سنسور فلوتر