متاورس چیست و چه کمکی به ما میکند

متاورس نسخه ای از اینترنت هست و ما یک نسخه مجازی از شخصیت خودمان در متاورس پدید می آوریم و در این فضا غوطه ور می شویم در ویدئوی زیر درباره متاورس و شگفتی های آن آشنا می شوید.

از ویژگی های متاورس شگفتی های اقتصادی آنست...