تنظیم دما در کنترل پیامکی TR44

برای تنظیم و کنتل دما در دستگاه TR44 باید سنسور دمای DS18B20 روی دستگاه نصب شده باشد و طبق راهنمای زیر اقدام به تنظیم دما نمایید:
حالت دما :
- برای اطلاع از مقدار دما TEMP را به دستگاه ارسال کنید

فعال سازی مد دما :
- برای فعال کردن مد دما برای حالت حداقل و حداکثر باید TMPON را به دستگاه ارسال کنید دستگاه با ارسال TEMP MODE ON آن را تایید می کند.

غیر فعال کردن مد دما :
- برای غیر فعال کردن مد دما برای حالت حداقل و حداکثر باید TMPOFF را به دستگاه ارسال کنید دستگاه با ارسال TEMP MODE OFF آن را تایید می کند

کنترل حداقل دما :
- جهت کنترل مقدار حداقل دما میبایستی در ابتدا کاراکتر TML سپس کاراکتر / و در انتها مقدار دمای مورد نظر را نوشته و به دستگاه پیامک کنید. برای نمونه اگر بخواهیم دمای حداقل روی  24 درجه سانتیگراد باشد باید TML/24  به دستگاه پیامک زده شود.

کنترل حداکثر دما :
- جهت کنترل مقدار حداکثر دما میبایستی در ابتدا کاراکتر TMH سپس کاراکتر / و در انتها مقدار دمای مورد نظر را نوشته و به دستگاه پیامک کنید. برای نمونه اگر بخواهیم دمای حداقل روی 44 درجه سانتیگراد باشد باید TMH/44  به دستگاه پیامک زده شود.

تعریف دمای منفی :
- برای دادن دمای منفی باید بعد از / علامت منفی را قرار دهید به طور مثال برای وارد کردن عدد منفی 5 باید tml/-5 را ارسال کنید

گذر از دمای حداقل و حداکثر :
- در صورتی که دما از میزان حداقل یا حداکثر عبور کند  یک SMS برای مدیران 1 تا 5  ارسال می شود .

فعال و غیر فعال سازی تماس تلفنی:
- برای فعال کردن حالت تماس مد دما باید tmpcallon را به دستگاه ارسال و برای غیر فعال کردن آن tmpcalloff را به دستگاه ارسال نمایید

روشن و خاموش رله های خروجی تابع دما :
- پس از افزایش دما و وصل شدن رله 1 در صورتی که دما به حالت میانگین باز گردد رله 1 خاموش می شود  
- پس از کاهش دما و وصل شدن رله 2 در صورتی که دما به حالت میانگین باز گردد رله 2 خاموش می شود 

محاسبه میانگین دما :
دمای میانگین حاصل جمع دمای بالا و دمای پایین تقسیم به 2          tmh+tml/2
 

نحوه کالیبراسیون سنسور دما:
توجه: در صورتی که می خواهید دما را کالیبره کنید برای افزایش دمای سنسور باید hit سپس  /  و پس از آن عدد دمایی که میخواهید به آن اضافه شود را برای دستگاه ارسال کنید به طور مثال برای افزایش 2.5 درجه ای دما باید hit/2.5 را به دستگاه ارسال کنید .

توجه : در صورتی که می خواهید دما را کالیبره کنید برای کاهش دمای سنسور باید lot سپس  /  و پس از آن عدد دمایی که میخواهید از آن کم  شود را برای دستگاه ارسال کنید به طور مثال برای کاهش 3درجه ای دما باید lot/3 را به دستگاه ارسال کنید .

دقت کنید در صورتی که شما قصد افزایش یا کاهش دما را دارید دما ی ارسالی شما از مقدار اصلی دمای سنسور کم یا اضافه خواهد شد. به طور مثال دمای نشان داده شده 20 درجه می باشد شما آن را با دستور hit/2 2درجه افزایش داده که دمای نشان داده شده 22 درجه خواهد شد . حالا اگر دستور lot/2 را برای آن ارسال کنید دمای نشان داده شده 18 در جه نمایش داده می شود در واقع از دمای اصلی سنسور که 20 درجه می باشد کم شده است .


ریست دمای کالیبره شده :
در صورتی که میخواهید کالیبره را ریست کنید دستور RSTCALIBR را برای دستگاه ارسال کنید مقادیر شما صفر خواهد شد

مشاهده مقدار دمای کالیبره شده :
در صورتی که می خواهید مقدار کالیبره را ببنید دستور CALIBRATION را به دستگاه ارسال کنید . دستگاه مقادیر را برای شما ارسال می کند .

توجه: برای فعال کردن حالت تماس مد دما باید tmpcallon را به دستگاه ارسال و برای غیر فعال کردن آن tmpcalloff به دستگاه ارسال نمایید
نکته : در صورتی از سنسور دما استفاده نمی کنید این مد را فعال نکنید.
هنگام برگشتن دما به حالت normal نیز برای کاربر پیامک داده می شود