تنظیم دو دستگاه اس ام اس کنترل مدل TR24 به عنوان فلوتر پیامکی

آیا می دانید با دو دستگاه اس ام اس کنترل مدل TR24 تک الکتریک می توانید فلوتر پیامکی راه اندازی نموده و با تنظیم آن از هر فاصله ای (بدون محدودیت) مخزن آب را بصورت اتوماتیک پر نموده و با افزایش مقدار آب مخزن بصورت اتوماتیک پمپ آب قطع شود.

چگونه دو اس ام اس کنترل مدل TR24 تک الکتریک را تنظیم کنیم تا به عنوان فلوتر پیامکی مورد استفاده قرار بگیرد

شما دو دستگاه اس ام اس کنترل در اختیار دارید:
یکی در مبدا و کنار مخزن قرار میگیرد
دومی در مقصد و کنار تابلو برق یا پمپ قرار می گیرد.
توجه:هیچگونه محدودیت فاصله بین دستگاه مبدا و مقصد وجود ندارد فقط باید در نقاط مورد استفاده آنتن دهی موبایل وجود داشته باشد.

ابتدا سیمکارت مقصد را در یک گوشی موبایل قرار دهید و کد 96101 را به سیم کارت مبدا که در اس ام اس کنترل قرار دارد و روشن نیز می باشد پیامک نمایید. در این صورت سیم کارت مبدا این پاسخ را به شما می دهد
USER1 SAVE
در مرحله بعدی باید نام ورودی های اس ام اس کنترل مبدا را تغییر دهید. با تغییر نام ورودی زمانی که ورودی ها توسط فلوتر داخل مخزن تحریک شوند متن ارسالی می تواند خروجی اس ام اس کنترل مقصد را قطع یا وصل نماید.
ابتدا کد زیر با سیمکارت مقصد که در گوشی موبایل قرار دارد به سیم کارت دستگاه مبدا ارسال نمایید:
111;701
پاسخ دستگاه :
IN1 ON:
New :111
پس از دریافت پاسخ بالا کد زیر را هم پیامک نمایید
112;702
پس از ارسال کد بالا نیز پاسخ زیر را دریافت می نمایید:
پاسخ دستگاه :
IN1 OFF:
New :112

تنظیمات مورد نظر به پایان رسید و می توانید سیم کارت را از گوشی موبایل خارج نموده و در دستگاه مقصد قرار دهید و سیمکارتی که در دستگاه مبدا قرار دارد را درون گوشی موبایل قرار داده و کد 96101 را به سیمکارت مقصد پیامک نموده و پاسخ را دریافت نمایید.
پس از دریافت پاسخ USER1 SAVE سیمکارت را از گوشی موبایل خارج نموده و داخل دستگاه قرار دهید.

 

هم اکنون از سنسورهای فلوتر الکترونیکی که سه عدد سنسور می باشد به فلوتر الکترونیکی بیرون از مخزن سیم‌ها را متصل نمایید.

فلوتر پیامکی

سه عدد سنسور با سیم نمره یک به فلوتر الکترونیکی متصل می شوند.
خروجی فلوتر الکترونیکی دارای ترمینال بصورت تصویر بالا می باشد و شماره بندی آن 15 و 16 و 18 می باشد.
توجه:
فرض بر این است که آداپتور تغذیه اس ام اس کنترل، آنتن اس ام اس کنترل و سیمکارت اس ام اس کنترل کنار مخزن متصل شده اند.
از 12+ ولت تغذیه اس ام اس کنترل یک سیم به ترمینال شماره 15 فلوتر الکترونیکی متصل نمایید.
و از ترمینال شماره 18 فلوتر الکترونیکی یک سیم به ورودی 1+ اس ام اس کنترل کنار مخزن متصل می گردد.
توجه:
سیم منفی تغذیه دستگاه بصورت مشترک به قسمت ورودی G نیز متصل می گردد.
سیم بندی به اتمام رسید و با آب گیری مخزن، فرمان قطع یا وصل به ورودی اس ام اس کنترل مبدا یا فرستنده داده می شود و این دستگاه پس از تحرک ورودی بصورت خودکار پیامک قطع یا وصل را به دستگاه گیرنده ارسال نموده و رله آن قطع یا وصل می گردد.