تنظیم ریموت روی رسیور

ذخیره ریموت روی دستگاه رسیور :
انواع کنترل راه دور رادیویی را می توانید با ریموت های هم فرکانس به شرح زیر تنظیم نمایید.


شاسی LE لرن را 3 ثانیه فشار داده و رها کنید در این حالت LED PL سه بار چشمک زده
یکی از کلید های ریموت را فشار دهید دستگاه با بوق کوتاه ذخیره شده ریموت روی دستگاه را اعلام می کند
در صورتی که ریموت قبلا روی دستگاه ذخیره شده باشد دستگاه بوق ممتد برای 5 ثانیه میزند.

 

کنترل راه دوراستفاده از ریموت های کد فیکس :
در صورتی که از ریموت های کد فیکس استفاده می کنید ابتدا آن را کد بندی کنید و سپس روی دستگاه ذخیره کنید.
برای این کار پایه های 1 تا 8 آی سی داخلی ریموت را به خط مثبت یا منفی اتصال دهید

پاک کردن ریموت های ذخیره شده :
شاسی LE را برای مدت 15 ثانیه فشار داده و رها کنید LED زرد پنج بار چشمک زده و خاموش می گردد و دستگاه 3 ثانیه بوق ممتد  میزند .سپس برق دستگاه را قطع کنید و مدار را مجددا راه اندازی کنید.