تنظیم عادی و تنظیم پیشرفته ترموستات سام وان

ترموستات سام وان دارای تنظیمات عادی و پیشرفته است و پش از تنظیم می توانید به عنوان یک ترموستات تابلویی دقیق از آن استفاده نمایید.

تنظیم ترموستات سام وان

 

راهنمای تنظیم عادی ترموستات سام وان :
۱- برای تنظیم عادی ترموستات با فشار آنی کلید (set) نمایشگر شروع به چشمک زدن میکند که با فشردن کلیدهای (up) و (down) دمای مورد نظر قابل تنظیم است.
۲- با فشردن لحظه ای کلید (set) از تنظیمات خارج خواهید شد.

راهنمای تنظیم پیشرفته ترموستات سام وان :
۱- کلید (set) را ۵ ثانیه فشار دهید تا واژه ی (DIF) نمایش داده شود، (DIF) از ۰٫۱ تا ۲۰ با کلیدهای (up) و (down) قابل تنظیم است که این عدد نشان دهنده ی دامنه روشن شدن دستگاه میباشد، بطور مثال اگر دمای اصلی ترموستات روی ۳۸ تنظیم شده باشد و (DIF) دو تعیین شده باشد، رله ۱ دستگاه با رسیدن دما به ۳۸ قطع شده و زمانیکه دما به ۳۶ رسید رله ۱ وصل خواهد شد به عبارتی مقدار (DIF) اختلاف بین قطع و وصل رله ۱ بر حسب درجه سانتیگراد میباشد

۲- با فشار لحظه ای مجدد کلید (set) واژه ی (Dlt) نشان داده خواهد شد (dlt) زمان استارت رله ۱ بعد از رسیدن به دمای مینیمم را بر حسب ثانیه نشان داده و از ۰ تا ۲۴۰ ثانیه قابل تنظیم است.

۳- با فشار لحظه ای مجدد کلید (set) واژه ی (typ) نمایش داده میشود که برای تعیین حالت گرمایشی و سرمایشی ترموستات استفاده میشود و با فشردن کلیدهای (up) و (down) حرف (H) در حالت گرمایشی و (C) حالت سرمایشی قابل تنظیم است به عبارتی برای نصب در ماشین جوجه کشی حالت (H) و برای نصب در سردخانه حالت (C) باید انتخاب شود.

۴- با فشار لحظه ای مجدد کلید (set) واژه ی (Pro) نمایش داده میشود که به وسیله آن نقطه ی بحران برای ترموستات قابل تنظیم است و به نوعی در این دما رله ۲ عمل میکند میتوان به رله ۲ یک آژیر برای اعلام بحران یا یک وسیله کمکی گرمایشی یا سرمایشی متصل نمود.

۵- با فشار لحظه ای مجدد کلید (set) واژه ی (rst) نمایش داده میشود که برای کالیبره کردن ترموستات با یک دماسنج مرجع استفاده میشود ، در حالت عادی عدد (۰٫۰) که نشان دهنده کالیبره بودن دستگاه است نمایش داده میشود و با کلیدهای (up) و (down) قابل تنظیم است و میتوان اختلاف احتمالی دمای نشان داده شده توسط ترموستات با یک دماسنج مرجع را از بین برد.

۶- با فشار ۵ ثانیه ای کلید (set) از حالت تنظیمات خارج خواهید شد.
تغییر طول سیم سنسور ترموستات در نمایش میزان دما و عملکرد تاثیر دارد و باید در صورت لزوم با یک دماسنج مرجع کالیبره شود.
در ترموستات سام وان (samwon) در پشت دستگاه ورودی های ۱(مشکی) و ۲(سفید) و ۳(قرمز) سنسور، ورودی های ۴ و ۵ و ۶ رله ۲ یا رله ی (pro) ورودیهای ۷ و ۸ و ۹ رله ی ۱ یا رله ی اصلی، ورودیهای ۱۱ و ۱۲ محل اتصال فاز و نول میباشد .