تغییر نام حشره کش شهباز به حشره کش شاهین پلاس

از سال 1400 حشره کش شاهین پلاس جایگزین نام حشره کش برقی شهباز شد و محصولات حشره کش شهباز با همان کیفیت مطلوب مجددا تحت نام شاهین پلاس عرضه میگردد.
برخی از محصولات حشره کش برقی شاهین که هم اکنون تحت نام شاهین پلاس تولید می شود شامل :
حشره کش 116 شاهین پلاس و حشره کش 120 شاهین پلاس می باشد.

محصولات جدید شاهین پلاس مانند طرح زیر بسته بندی و عرضه شده است.

حشره کش شاهین پلاس