چگونه با یک دستگاه کنترل راه دور پیامکی می توانید تابلو برق خود را از راه دور کنترل نمایید.

در صورتیکه برای استارت و استپ یک پمپ آب شستی استپ و استارت دارید به کمک راهنمای زیر آنرا از فاصله نزدیک تا هزاران کیلومتری کنترل کنید.

 

استارت استپ از راه دور


نحوه استفاده کردن دستگاه های کنترل از راه دور پیامکی و ریموت رسیور رادیویی برای تابلوهای برق :

در تابلوهای برقی که دارای شستی استارت و استوپ می باشند، برای نصب سیستم کنترل از راه دور با حفظ حالت کنترل دستی با پیامک نیز کنترل را انجام دهید.

ترمینال NO1 و COM1 را بصورت موازی به استارت تابلو وصل کنید.
 ترمینال NC2 و COM2 را بصورت سری به استپ تابلو وصل کنید.
سپس از دستورات حالت لحظه ای یا پالس برای استارت و استپ استفاده کنید.