افزایش حمل و نقل پست بیش از 70 درصد

متاسفانه به دلیل افزایش نرخ حمل و نقل پست به ناچار حمل و نقل و بسته بندی پست که تاکنون بصورت ثابت 25000 تومان بود به 45000 تومان افزایش یافت.
این افزایش قیمت از سوی پست جمهوری اسلامی ایران اعمال گردید و اجرایی شده است.