کنترل راه دور 12 کانال در برخی مدل ها همراه با کیپد می باشند

کنترل راه دور 12 کانال دارای ریموت کنترل و صفحه کلید که اصول کار با کی پد کنترل راه دور 12 کانال بصورت زیر است:

 

کیپد کنترل راه دور


مد فلیپ فلاپ (قطع و وصل ) :
- با فشار دادن کلید 1 و زدن START خروجی 1 روشن می شود . و با فشار دادن کلید 1 و زدن STOP خروجی 1 خاموش می شود
- با زدن کلید های 2 تا 12 نیز به همین شکل عمل کنید .
- با زدن عدد 13 و زدن START خروجی های 1 تا 6 روشن می شود . و با زدن عدد 14 و زدن START خروجی های 7 تا 12 روشن می شود با زدن عدد 15 و زدن STOP خروجی های 1 تا 6 خاموش می شود . و با زدن عدد 16 و زدن STOP خروجی های 7 تا 12 خاموش می شود .

مد لحظه ای 1 ثانیه :
- با فشار دادن عدد 1 و زدن استارت خروجی 1 به مدت 1 ثانیه وصل و سپس قطع خواهد شد . با زدن کلید های 2 تا 12 نیز به همین شکل عمل کنید .  
مدت زمان وصل خروجی را می توان با فشار دادن کلید های F1  F2  F3 تغیر داد. کلید F1 300 میلی ثانیه --- کلید f2 1 ثانیه --- کلید F3 2 ثانیه

مد یکی به جای دیگری :
- با فشار دادن عدد 1 و زدن استارت خروجی 1 وصل خواهد شد . با زدن کلید های 2 تا 12 نیز خروجی قبلی قطع و خروجی جدی وصل می شود . برای قطع کردن خروجی عدد آخرین خروجی که روشن بوده وارد کرده و STOP را بزنید .

مد ترکیبی:
- با فشار دادن کلید 1 تا 6 و زدن START خروجی 1 تا 6 روشن می شود . و با فشار دادن کلید 1 تا 6 و زدن STOP خروجی 1 تا 6 خاموش می شود
- با فشار دادن عدد 7 تا 12 و زدن استارت خروجی 7تا 12 به مدت 1 ثانیه وصل و سپس قطع خواهد شد .