برای اطلاع از مقدار دمای سنسورهای TM6 عبارت TEMP را به سیمکارت دستگاه ارسال نمایید .


- در صورتی که از 4 سنسور استفاده نمی کنید مابقی سنسور ها را غیر فعال کنید
- برای غیر فعال کردن سنسور 1 باید SENS1OFF و برای فعال کردن آن SENS1ON را به دستگاه ارسال کنید
- برای غیر فعال کردن سنسور 2 باید SENS2OFF و برای فعال کردن آن SENS2ON را به دستگاه ارسال کنید
- برای غیر فعال کردن سنسور 3 باید SENS3OFF و برای فعال کردن آن SENS3ON را به دستگاه ارسال کنید
- برای غیر فعال کردن سنسور 4 باید SENS4OFF و برای فعال کردن آن SENS4ON را به دستگاه ارسال کنید

تنظیم دمای بحرانی در دستگاه TM6
- جهت ارسال مقدار حداقل دما بحرانی سنسور 1 میبایستی در ابتدا کاراکتر L1SMS سپس کاراکتر / و در انتها مقدار دمای مورد نظر را نوشته و به دستگاه پیامک کنید. برای نمونه اگر بخواهیم دمای حداقل روی  15 درجه سانتیگرادبرای مدیران SMS شود باید L1SMS/15  به دستگاه پیامک زده شود.

- جهت ارسال مقدار حداکثر دما بحرانی سنسور 1 میبایستی در ابتدا کاراکتر H1SMS سپس کاراکتر / و در انتها مقدار دمای مورد نظر را نوشته و به دستگاه پیامک کنید. برای نمونه اگر بخواهیم دمای حداکثر روی  46 درجه سانتیگرادبرای مدیران SMS شود باید H1SMS/46  به دستگاه پیامک زده شود.

- جهت ارسال مقدار حداقل دما بحرانی سنسور 2 میبایستی در ابتدا کاراکتر L2SMS سپس کاراکتر / و در انتها مقدار دمای مورد نظر را نوشته و به دستگاه پیامک کنید. برای نمونه اگر بخواهیم دمای حداقل روی  15 درجه سانتیگرادبرای مدیران SMS شود باید L2SMS/15  به دستگاه پیامک زده شود.

- جهت ارسال مقدار حداکثر دما بحرانی سنسور 2 میبایستی در ابتدا کاراکتر H2SMS سپس کاراکتر / و در انتها مقدار دمای مورد نظر را نوشته و به دستگاه پیامک کنید. برای نمونه اگر بخواهیم دمای حداکثر روی  20 درجه سانتیگرادبرای مدیران SMS شود باید H2SMS/20  به دستگاه پیامک زده شود.

- جهت ارسال مقدار حداقل دما بحرانی سنسور 3 میبایستی در ابتدا کاراکتر L3SMS سپس کاراکتر / و در انتها مقدار دمای مورد نظر را نوشته و به دستگاه پیامک کنید. برای نمونه اگر بخواهیم دمای حداقل روی  15 درجه سانتیگرادبرای مدیران SMS شود باید L3SMS/15  به دستگاه پیامک زده شود.


- جهت ارسال مقدار حداکثر دما بحرانی سنسور 3 میبایستی در ابتدا کاراکتر H3SMS سپس کاراکتر / و در انتها مقدار دمای مورد نظر را نوشته و به دستگاه پیامک کنید. برای نمونه اگر بخواهیم دمای حداکثر روی  24 درجه سانتیگرادبرای مدیران SMS شود باید H3SMS/24  به دستگاه پیامک زده شود.

- جهت ارسال مقدار حداقل دما بحرانی سنسور 4 میبایستی در ابتدا کاراکتر L4SMS سپس کاراکتر / و در انتها مقدار دمای مورد نظر را نوشته و به دستگاه پیامک کنید. برای نمونه اگر بخواهیم دمای حداقل روی  15 درجه سانتیگرادبرای مدیران SMS شود باید L4SMS/15  به دستگاه پیامک زده شود.

- جهت ارسال مقدار حداکثر دما بحرانی سنسور 4 میبایستی در ابتدا کاراکتر H4SMS سپس کاراکتر / و در انتها مقدار دمای مورد نظر را نوشته و به دستگاه پیامک کنید. برای نمونه اگر بخواهیم دمای حداکثر روی  32 درجه سانتیگرادبرای مدیران SMS شود باید H4SMS/32  به دستگاه پیامک زده شود.

توجه : برای دادن دمای منفی باید بعد از / علامت منفی را قرار دهید به طور مثال برای وارد کردن عدد منفی 5 باید tml/-5 را ارسال کنید

ورود/ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید

رمز عبور خود را وارد نمایید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
لطفا کد یکبار رمز ارسال شده به ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید
شما قبلا وارد شده اید