برای اطلاع از مقدار دمای سنسورهای TM6 عبارت TEMP را به سیمکارت دستگاه ارسال نمایید .

- در صورتی که از 4 سنسور استفاده نمی کنید مابقی سنسور ها را غیر فعال کنید
- برای غیر فعال کردن سنسور 1 باید SENS1OFF و برای فعال کردن آن SENS1ON را به دستگاه ارسال کنید
- برای غیر فعال کردن سنسور 2 باید SENS2OFF و برای فعال کردن آن SENS2ON را به دستگاه ارسال کنید
- برای غیر فعال کردن سنسور 3 باید SENS3OFF و برای فعال کردن آن SENS3ON را به دستگاه ارسال کنید
- برای غیر فعال کردن سنسور 4 باید SENS4OFF و برای فعال کردن آن SENS4ON را به دستگاه ارسال کنید

تنظیم دمای بحرانی در دستگاه TM6
- جهت ارسال مقدار حداقل دما بحرانی سنسور 1 میبایستی در ابتدا کاراکتر L1SMS سپس کاراکتر / و در انتها مقدار دمای مورد نظر را نوشته و به دستگاه پیامک کنید. برای نمونه اگر بخواهیم دمای حداقل روی  15 درجه سانتیگرادبرای مدیران SMS شود باید L1SMS/15  به دستگاه پیامک زده شود.

- جهت ارسال مقدار حداکثر دما بحرانی سنسور 1 میبایستی در ابتدا کاراکتر H1SMS سپس کاراکتر / و در انتها مقدار دمای مورد نظر را نوشته و به دستگاه پیامک کنید. برای نمونه اگر بخواهیم دمای حداکثر روی  46 درجه سانتیگرادبرای مدیران SMS شود باید H1SMS/46  به دستگاه پیامک زده شود.

- جهت ارسال مقدار حداقل دما بحرانی سنسور 2 میبایستی در ابتدا کاراکتر L2SMS سپس کاراکتر / و در انتها مقدار دمای مورد نظر را نوشته و به دستگاه پیامک کنید. برای نمونه اگر بخواهیم دمای حداقل روی  15 درجه سانتیگرادبرای مدیران SMS شود باید L2SMS/15  به دستگاه پیامک زده شود.

- جهت ارسال مقدار حداکثر دما بحرانی سنسور 2 میبایستی در ابتدا کاراکتر H2SMS سپس کاراکتر / و در انتها مقدار دمای مورد نظر را نوشته و به دستگاه پیامک کنید. برای نمونه اگر بخواهیم دمای حداکثر روی  20 درجه سانتیگرادبرای مدیران SMS شود باید H2SMS/20  به دستگاه پیامک زده شود.

- جهت ارسال مقدار حداقل دما بحرانی سنسور 3 میبایستی در ابتدا کاراکتر L3SMS سپس کاراکتر / و در انتها مقدار دمای مورد نظر را نوشته و به دستگاه پیامک کنید. برای نمونه اگر بخواهیم دمای حداقل روی  15 درجه سانتیگرادبرای مدیران SMS شود باید L3SMS/15  به دستگاه پیامک زده شود.


- جهت ارسال مقدار حداکثر دما بحرانی سنسور 3 میبایستی در ابتدا کاراکتر H3SMS سپس کاراکتر / و در انتها مقدار دمای مورد نظر را نوشته و به دستگاه پیامک کنید. برای نمونه اگر بخواهیم دمای حداکثر روی  24 درجه سانتیگرادبرای مدیران SMS شود باید H3SMS/24  به دستگاه پیامک زده شود.

- جهت ارسال مقدار حداقل دما بحرانی سنسور 4 میبایستی در ابتدا کاراکتر L4SMS سپس کاراکتر / و در انتها مقدار دمای مورد نظر را نوشته و به دستگاه پیامک کنید. برای نمونه اگر بخواهیم دمای حداقل روی  15 درجه سانتیگرادبرای مدیران SMS شود باید L4SMS/15  به دستگاه پیامک زده شود.

- جهت ارسال مقدار حداکثر دما بحرانی سنسور 4 میبایستی در ابتدا کاراکتر H4SMS سپس کاراکتر / و در انتها مقدار دمای مورد نظر را نوشته و به دستگاه پیامک کنید. برای نمونه اگر بخواهیم دمای حداکثر روی  32 درجه سانتیگرادبرای مدیران SMS شود باید H4SMS/32  به دستگاه پیامک زده شود.

توجه : برای دادن دمای منفی باید بعد از / علامت منفی را قرار دهید به طور مثال برای وارد کردن عدد منفی 5 باید tml/-5 را ارسال کنید