تنظیم دمای کنترلر TM6

توجه : تلرانس قطع رله ها در حالت عادی روی 2 درجه می باشد.
- برای تعیین مد رله 1 در حالت وسیله گرمایشی باید:
مقدار دما  TML1 /   را به دستگاه ارسال کنید در این صورت رله 1 روی حد پایین عمل می کند به طور مثال می خواهید رله 1 روی دمای 20 درجه وصل شود برای این کار TML1 /20 را برای دستگاه ارسال کنید .سپس برای قطع شدن رله باید تلرانس آن را برای دستگاه ارسال کنید برای این کار باید مقدار تلرانس TRC1/  را برای دستگاه ارسال کنید به طور مثال با ارسال TRC1/3 رله 1 که روی 20 درجه روشن شده بود روی 23 درجه خاموش می گردد.

- برای تعیین مد رله 1  در حالت وسیله سرمایشی باید:
مقدار دما  Tmh1/  را به دستگاه ارسال کنید در این صورت رله 1 روی حد بالا عمل می کند به طور مثال می خواهید رله 1 روی دمای 30 درجه وصل شود برای این کار TMH1 /30 را برای دستگاه ارسال کنید .سپس برای قطع شدن رله باید تلرانس آن را برای دستگاه ارسال کنید برای این کار باید مقدار تلرانس TRC1/  را برای دستگاه ارسال کنید به طور مثال با ارسال TRC1/2 رله 1 که روی 30 درجه روشن شده بود روی 28 درجه خاموش می گردد

- برای تعیین مد رله 2  در حالت وسیله گرمایشی باید:
مقدار دما  TML2/  را به دستگاه ارسال کنید در این صورت رله 2 روی حد پایین عمل می کند به طور مثال می خواهید رله 2 روی دمای 20 درجه وصل شود برای این کار TML2 /20 را برای دستگاه ارسال کنید .سپس برای قطع شدن رله باید تلرانس آن را برای دستگاه ارسال کنید برای این کار باید مقدار تلرانس TRC2/  را برای دستگاه ارسال کنید به طور مثال با ارسال TRC2/3 رله 2 که روی 20 درجه روشن شده بود روی 23 درجه خاموش می گردد

- برای تعیین مد رله 2  در حالت وسیله سرمایشی باید:
مقدار دما  TMH2/     را به دستگاه ارسال کنید در این صورت رله 2 روی حد بالا عمل می کند به طور مثال می خواهید رله 2 روی دمای 30 درجه وصل شود برای این کار TMH2 /30 را برای دستگاه ارسال کنید .سپس برای قطع شدن رله باید تلرانس آن را برای دستگاه ارسال کنید برای این کار باید مقدار تلرانس TRC2/  را برای دستگاه ارسال کنید به طور مثال با ارسال TRC2/2 رله 2 که روی 30 درجه روشن شده بود روی 28 درجه خاموش می گردد

- برای تعیین مد رله 3  در حالت وسیله گرمایشی باید:
مقدار دما  TML3/ را به دستگاه ارسال کنید در این صورت رله 3 روی حد پایین عمل می کند به طور مثال می خواهید رله 3 روی دمای 20 درجه وصل شود برای این کار TML3 /20 را برای دستگاه ارسال کنید .سپس برای قطع شدن رله باید تلرانس آن را برای دستگاه ارسال کنید برای این کار باید مقدار تلرانس TRC3/  را برای دستگاه ارسال کنید به طور مثال با ارسال TRC3/3 رله 3 که روی 20 درجه روشن شده بود روی 23 درجه خاموش می گردد


- برای تعیین مد رله 3  در حالت وسیله سرمایشی باید:
مقدار دما  TMH3/     را به دستگاه ارسال کنید در این صورت رله 3 روی حد بالا عمل می کند به طور مثال می خواهید رله 3 روی دمای 30 درجه وصل شود برای این کار TMH3 /30 را برای دستگاه ارسال کنید .سپس برای قطع شدن رله باید تلرانس آن را برای دستگاه ارسال کنید برای این کار باید مقدار تلرانس TRC3/  را برای دستگاه ارسال کنید به طور مثال با ارسال TRC3/2 رله 3 که روی 30 درجه روشن شده بود روی 28 درجه خاموش می گردد

- برای تعیین مد رله 4  در حالت وسیله گرمایشی باید:
مقدار دما  TML4 / را به دستگاه ارسال کنید در این صورت رله 4 روی حد پایین عمل می کند به طور مثال می خواهید رله 4 روی دمای 20 درجه وصل شود برای این کار TML4 /20 را برای دستگاه ارسال کنید .سپس برای قطع شدن رله باید تلرانس آن را برای دستگاه ارسال کنید برای این کار باید مقدار تلرانس TRC4/  را برای دستگاه ارسال کنید به طور مثال با ارسال TRC4/3 رله 4 که روی 20 درجه روشن شده بود روی 23 درجه خاموش می گردد

- برای تعیین مد رله 4  در حالت وسیله سرمایشی باید:
مقدار دما  TMH4/   را به دستگاه ارسال کنید در این صورت رله 4 روی حد بالا عمل می کند به طور مثال می خواهید رله 4 روی دمای 30 درجه وصل شود برای این کار TMH4 /30 را برای دستگاه ارسال کنید .سپس برای قطع شدن رله باید تلرانس آن را برای دستگاه ارسال کنید برای این کار باید مقدار تلرانس TRC4/  را برای دستگاه ارسال کنید به طور مثال با ارسال TRC4/2 رله 4 که روی 30 درجه روشن شده بود روی 28 درجه خاموش می گردد

فعال کردن مد دما :
- برای فعال کردن مد دما برای حالت حداقل و حداکثر باید TMP1ON را به دستگاه ارسال کنید دستگاه با ارسال TEMP1 MODE ON آن را تایید می کند
- برای فعال کردن مد دما برای حالت حداقل و حداکثر باید TMP2ON را به دستگاه ارسال کنید دستگاه با ارسال TEMP2 MODE ON آن را تایید می کند
- برای فعال کردن مد دما برای حالت حداقل و حداکثر باید TMP3ON را به دستگاه ارسال کنید دستگاه با ارسال TEMP3 MODE ON آن را تایید می کند
- برای فعال کردن مد دما برای حالت حداقل و حداکثر باید TMP4ON را به دستگاه ارسال کنید دستگاه با ارسال TEMP4 MODE ON آن را تایید می کند
- برای غیر فعال کردن مد دما برای حالت حداقل و حداکثر باید TMP1OFF را به دستگاه ارسال کنید دستگاه با ارسال TEMP1 MODE OFF آن را تایید می کند
- برای غیر فعال کردن مد دما برای حالت حداقل و حداکثر باید TMP2OFF را به دستگاه ارسال کنید دستگاه با ارسال TEMP2 MODE OFF آن را تایید می کند
- برای غیر فعال کردن مد دما برای حالت حداقل و حداکثر باید TMP3OFF را به دستگاه ارسال کنید دستگاه با ارسال TEMP3 MODE OFF آن را تایید می کند
- برای غیر فعال کردن مد دما برای حالت حداقل و حداکثر باید TMP4OFF را به دستگاه ارسال کنید دستگاه با ارسال TEMP4 MODE OFF آن را تایید می کند