تنظیم دمای دستگاه TM6


توجه : تلرانس قطع رله ها در حالت عادی روی 2 درجه می باشد.
- برای تعیین مد رله 1 در حالت وسیله گرمایشی باید:
مقدار دما  TML1 /   را به دستگاه ارسال کنید در این صورت رله 1 روی حد پایین عمل می کند به طور مثال می خواهید رله 1 روی دمای 20 درجه وصل شود برای این کار TML1 /20 را برای دستگاه ارسال کنید .سپس برای قطع شدن رله باید تلرانس آن را برای دستگاه ارسال کنید برای این کار باید مقدار تلرانس TRC1/  را برای دستگاه ارسال کنید به طور مثال با ارسال TRC1/3 رله 1 که روی 20 درجه روشن شده بود روی 23 درجه خاموش می گردد.

- برای تعیین مد رله 1  در حالت وسیله سرمایشی باید:
مقدار دما  Tmh1/  را به دستگاه ارسال کنید در این صورت رله 1 روی حد بالا عمل می کند به طور مثال می خواهید رله 1 روی دمای 30 درجه وصل شود برای این کار TMH1 /30 را برای دستگاه ارسال کنید .سپس برای قطع شدن رله باید تلرانس آن را برای دستگاه ارسال کنید برای این کار باید مقدار تلرانس TRC1/  را برای دستگاه ارسال کنید به طور مثال با ارسال TRC1/2 رله 1 که روی 30 درجه روشن شده بود روی 28 درجه خاموش می گردد

- برای تعیین مد رله 2  در حالت وسیله گرمایشی باید:
مقدار دما  TML2/  را به دستگاه ارسال کنید در این صورت رله 2 روی حد پایین عمل می کند به طور مثال می خواهید رله 2 روی دمای 20 درجه وصل شود برای این کار TML2 /20 را برای دستگاه ارسال کنید .سپس برای قطع شدن رله باید تلرانس آن را برای دستگاه ارسال کنید برای این کار باید مقدار تلرانس TRC2/  را برای دستگاه ارسال کنید به طور مثال با ارسال TRC2/3 رله 2 که روی 20 درجه روشن شده بود روی 23 درجه خاموش می گردد

- برای تعیین مد رله 2  در حالت وسیله سرمایشی باید:
مقدار دما  TMH2/     را به دستگاه ارسال کنید در این صورت رله 2 روی حد بالا عمل می کند به طور مثال می خواهید رله 2 روی دمای 30 درجه وصل شود برای این کار TMH2 /30 را برای دستگاه ارسال کنید .سپس برای قطع شدن رله باید تلرانس آن را برای دستگاه ارسال کنید برای این کار باید مقدار تلرانس TRC2/  را برای دستگاه ارسال کنید به طور مثال با ارسال TRC2/2 رله 2 که روی 30 درجه روشن شده بود روی 28 درجه خاموش می گردد

- برای تعیین مد رله 3  در حالت وسیله گرمایشی باید:
مقدار دما  TML3/ را به دستگاه ارسال کنید در این صورت رله 3 روی حد پایین عمل می کند به طور مثال می خواهید رله 3 روی دمای 20 درجه وصل شود برای این کار TML3 /20 را برای دستگاه ارسال کنید .سپس برای قطع شدن رله باید تلرانس آن را برای دستگاه ارسال کنید برای این کار باید مقدار تلرانس TRC3/  را برای دستگاه ارسال کنید به طور مثال با ارسال TRC3/3 رله 3 که روی 20 درجه روشن شده بود روی 23 درجه خاموش می گردد


- برای تعیین مد رله 3  در حالت وسیله سرمایشی باید:
مقدار دما  TMH3/     را به دستگاه ارسال کنید در این صورت رله 3 روی حد بالا عمل می کند به طور مثال می خواهید رله 3 روی دمای 30 درجه وصل شود برای این کار TMH3 /30 را برای دستگاه ارسال کنید .سپس برای قطع شدن رله باید تلرانس آن را برای دستگاه ارسال کنید برای این کار باید مقدار تلرانس TRC3/  را برای دستگاه ارسال کنید به طور مثال با ارسال TRC3/2 رله 3 که روی 30 درجه روشن شده بود روی 28 درجه خاموش می گردد

- برای تعیین مد رله 4  در حالت وسیله گرمایشی باید:
مقدار دما  TML4 / را به دستگاه ارسال کنید در این صورت رله 4 روی حد پایین عمل می کند به طور مثال می خواهید رله 4 روی دمای 20 درجه وصل شود برای این کار TML4 /20 را برای دستگاه ارسال کنید .سپس برای قطع شدن رله باید تلرانس آن را برای دستگاه ارسال کنید برای این کار باید مقدار تلرانس TRC4/  را برای دستگاه ارسال کنید به طور مثال با ارسال TRC4/3 رله 4 که روی 20 درجه روشن شده بود روی 23 درجه خاموش می گردد

- برای تعیین مد رله 4  در حالت وسیله سرمایشی باید:
مقدار دما  TMH4/   را به دستگاه ارسال کنید در این صورت رله 4 روی حد بالا عمل می کند به طور مثال می خواهید رله 4 روی دمای 30 درجه وصل شود برای این کار TMH4 /30 را برای دستگاه ارسال کنید .سپس برای قطع شدن رله باید تلرانس آن را برای دستگاه ارسال کنید برای این کار باید مقدار تلرانس TRC4/  را برای دستگاه ارسال کنید به طور مثال با ارسال TRC4/2 رله 4 که روی 30 درجه روشن شده بود روی 28 درجه خاموش می گردد

فعال کردن مد دما :
- برای فعال کردن مد دما برای حالت حداقل و حداکثر باید TMP1ON را به دستگاه ارسال کنید دستگاه با ارسال TEMP1 MODE ON آن را تایید می کند
- برای فعال کردن مد دما برای حالت حداقل و حداکثر باید TMP2ON را به دستگاه ارسال کنید دستگاه با ارسال TEMP2 MODE ON آن را تایید می کند
- برای فعال کردن مد دما برای حالت حداقل و حداکثر باید TMP3ON را به دستگاه ارسال کنید دستگاه با ارسال TEMP3 MODE ON آن را تایید می کند
- برای فعال کردن مد دما برای حالت حداقل و حداکثر باید TMP4ON را به دستگاه ارسال کنید دستگاه با ارسال TEMP4 MODE ON آن را تایید می کند
- برای غیر فعال کردن مد دما برای حالت حداقل و حداکثر باید TMP1OFF را به دستگاه ارسال کنید دستگاه با ارسال TEMP1 MODE OFF آن را تایید می کند
- برای غیر فعال کردن مد دما برای حالت حداقل و حداکثر باید TMP2OFF را به دستگاه ارسال کنید دستگاه با ارسال TEMP2 MODE OFF آن را تایید می کند
- برای غیر فعال کردن مد دما برای حالت حداقل و حداکثر باید TMP3OFF را به دستگاه ارسال کنید دستگاه با ارسال TEMP3 MODE OFF آن را تایید می کند
- برای غیر فعال کردن مد دما برای حالت حداقل و حداکثر باید TMP4OFF را به دستگاه ارسال کنید دستگاه با ارسال TEMP4 MODE OFF آن را تایید می کند

ورود/ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید

رمز عبور خود را وارد نمایید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
لطفا کد یکبار رمز ارسال شده به ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید
شما قبلا وارد شده اید