نوع سنسور دستگاه کنترلر TM6 کد DS18B20 می باشد

برای اتصال سنسور دما از نوع DS18B20 باید طبق نوشته روی دستگاه و سنسور 3 سیم s  , + , - را به پین ترمینال روی دستگاه، متصل کنید . سیم قرمز به + و سیم مشکی به - و سیم زرد یا آبی به s متصل شود.

محدوده کار دمای سنسور -40 تا +125 درجه سانتی گراد می باشد فاصله استاندارد و توصیه شده برای کابل سنسور تا دستگاه 1 متر می باشد ولی با کابل مناسب 10 الی 50  متر می توانید آنرا از دستگاه فاصله دهید . در صورت خطای دما می توانید آن را با توجه به کاتالوگ کالیبره کنید.