تغییر زمان پالس دستگاه TR54

در دستگاه TR54PRO  میتوان زمان زمان پالس رله را تنظیم نمود.

TR54

تغییر زمان پالس رله 1
برای تغییر زمان پالس رله 1 باید ابتدا زمان مورد نظر برحسب میلی ثانیه PULSE1#را برای دستگاه ارسال کنید بطور مثال برای زمان 8.5 ثانیه باید PULSE1#8500 را برای دستگاه ارسال کنید.

تغییر زمان پالس رله 2
برای تغییر زمان پالس رله 2 باید ابتدا زمان مورد نظر برحسب میلی ثانیه PULSE2#را برای دستگاه ارسال کنید بطور مثال برای زمان 3.2 ثانیه باید PULSE2#3200 را برای دستگاه ارسال کنید.

تغییر زمان پالس رله 3
برای تغییر زمان پالس رله 3 باید ابتدا زمان مورد نظر برحسب میلی ثانیه PULSE3#را برای دستگاه ارسال کنید بطور مثال برای زمان 3.2 ثانیه باید PULSE3#3200 را برای دستگاه ارسال کنید.

تغییر زمان پالس رله 4
برای تغییر زمان پالس رله 4 باید ابتدا زمان مورد نظر برحسب میلی ثانیه PULSE4#را برای دستگاه ارسال کنید بطور مثال برای زمان 3.2 ثانیه باید PULSE4#3200 را برای دستگاه ارسال کنید.