برای تغییر زمان رله دستگاه TR54Pro به روش زیر اقدام نمایید:


در دستگاه TR54PRO  میتوان زمان زمان پالس رله را تنظیم نمود.

TR54

تغییر زمان پالس رله 1
برای تغییر زمان پالس رله 1 باید ابتدا زمان مورد نظر برحسب میلی ثانیه PULSE1#را برای دستگاه ارسال کنید بطور مثال برای زمان 8.5 ثانیه باید PULSE1#8500 را برای دستگاه ارسال کنید.

تغییر زمان پالس رله 2
برای تغییر زمان پالس رله 2 باید ابتدا زمان مورد نظر برحسب میلی ثانیه PULSE2#را برای دستگاه ارسال کنید بطور مثال برای زمان 3.2 ثانیه باید PULSE2#3200 را برای دستگاه ارسال کنید.

تغییر زمان پالس رله 3
برای تغییر زمان پالس رله 3 باید ابتدا زمان مورد نظر برحسب میلی ثانیه PULSE3#را برای دستگاه ارسال کنید بطور مثال برای زمان 3.2 ثانیه باید PULSE3#3200 را برای دستگاه ارسال کنید.

تغییر زمان پالس رله 4
برای تغییر زمان پالس رله 4 باید ابتدا زمان مورد نظر برحسب میلی ثانیه PULSE4#را برای دستگاه ارسال کنید بطور مثال برای زمان 3.2 ثانیه باید PULSE4#3200 را برای دستگاه ارسال کنید.

ورود/ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید

رمز عبور خود را وارد نمایید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
لطفا کد یکبار رمز ارسال شده به ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید
شما قبلا وارد شده اید