کنترل خروجی های کنترل پیامکی RM645 با دستورات مختلف زیر امکان پذیر است:


دستورات کار با خروجی ها : همه خروجی های دستگاه را می توان از طریق ارسال پیامک روشن ، خاموش یا پالسی نمود . لذا برای هر خروجی سه دستور تعریف شده است . زمانی که MIS5  و MIS6  در دستگاه ثبت باشد دستورات خروجی با پیامک عمل نمی کند .

توجه : دستورات با * ستاره شروع می شود و با # شارپ(مربع) ختم می شود.
روشن کردن خروجی یک #R1ON*
خاموش کردن خروجی یک #R1OF*
پالسی یا لحظه ای کردن خروجی یک #R1PL*
روشن کردن خروجی دو #R2ON*
خاموش کردن خروجی دو #R2OF*
پالسی یا لحظه ای کردن خروجی دو #R2PL*
روشن کردن خروجی سه #R3ON*
خاموش کردن خروجی سه #R3OF*
پالسی یا لحظه ای کردن خروجی سه #R3PL*
روشن کردن خروجی چهار #R4ON*
خاموش کردن خروجی چهار#R4OF*
پالسی یا لحظه ای کردن خروجی چهار#R4PL*

نکته : اگر لازم باشد خروجی های روشن دستگاه بعد از خاموش-روشن شدن دستگاه خاموش یا روشن بماند از دستورات زیر استفاده کنید. روشن ماندن خروجی ها پس از خاموش-روشن شدن #OTYS*
خاموش ماندن خروجی ها پس از خاموش-روشن شدن #OTNO*

ورود/ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید

رمز عبور خود را وارد نمایید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
لطفا کد یکبار رمز ارسال شده به ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید
شما قبلا وارد شده اید