روش تنظیمات دما و رطوبت در دستگاه کنترلر TH6


حالت دما و رطوبت در کنترل دما و رطوبت TH6 :
دستگاه کنترلر دما و رطوبت TH6 در حالت عادی میزان رطوبت و دما را روی نمایشگر LCD نشان می دهد.

کنترلر TH6

اطلاع از دما و رطوبت بصورت آنی
برای اطلاع از مقدار دما و رطوبت TEMP را به دستگاه ارسال کنید

فعال کردن مد دما در TH6
برای فعال کردن مد دما برای حالت حداقل و حداکثر باید TMPON را به دستگاه ارسال کنید دستگاه با ارسال TEMP MODE ON آن را تایید می کند

فعال و غیر فعال کردن مد رطوبت در TH6
برای فعال کردن مد رطوبت برای حالت حداقل و حداکثر باید HUMON را به دستگاه ارسال کنید دستگاه با ارسال HUMIDITY MODE ON آن را تایید می کند
برای غیر فعال کردن مد رطوبت برای حالت حداقل و حداکثر باید HUMOFF را به دستگاه ارسال کنید دستگاه با ارسال HUMIDITY MODE OFF آن را تایید می کند

غیر فعال کردن مدل دما در TH6
برای غیر فعال کردن مد دما برای حالت حداقل و حداکثر باید TMPOFF را به دستگاه ارسال کنید دستگاه با ارسال TEMP MODE OFF آن را تایید می کند

تنظیم کنترل دمای حداقل در TH6
جهت کنترل مقدار حداقل دما میبایستی در ابتدا کاراکتر TML سپس کاراکتر / و در انتها مقدار دمای مورد نظر را نوشته و به دستگاه پیامک کنید. برای نمونه اگر بخواهیم دمای حداقل روی  24 درجه سانتیگراد باشد باید TML/24 به دستگاه پیامک زده شود.

تنظیم مقدار دمای بحرانی در TH6
جهت ارسال مقدار حداقل دما بحرانی میبایستی در ابتدا کاراکتر TMLSMS سپس کاراکتر / و در انتها مقدار دمای مورد نظر را نوشته و به دستگاه پیامک کنید. برای نمونه اگر بخواهیم دمای حداقل روی  22 درجه سانتیگراد برای مدیران SMS شود باید TMLSMS/22  به دستگاه پیامک زده شود.

تنظیم کنترل دمای حداکثر در TH6

جهت کنترل مقدار حداکثر دما میبایستی در ابتدا کاراکتر TMH سپس کاراکتر / و در انتها مقدار دمای مورد نظر را نوشته و به دستگاه پیامک کنید. برای نمونه اگر بخواهیم دمای حداکثر روی44 درجه سانتیگراد باشد باید TMH/44 به دستگاه پیامک زده شود.

ارسال مقدار دمای بحرانی TH6
جهت ارسال مقدار حداکثر دما بحرانی میبایستی در ابتدا کاراکتر TMHSMS سپس کاراکتر / و در انتها مقدار دمای مورد نظر را نوشته و به دستگاه پیامک کنید. برای نمونه اگر بخواهیم دمای حداکثر روی  46 درجه سانتیگرادبرای مدیران SMS شود باید TMHSMS/46  به دستگاه پیامک زده شود.

تنظیم حداقل رطوبت در TH6
جهت کنترل مقدار حداقل رطوبت میبایستی در ابتدا کاراکتر HUML سپس کاراکتر / و در انتها مقدار رطوبت مورد نظر را نوشته و به دستگاه پیامک کنید. برای نمونه اگر بخواهیم رطوبت حداقل روی  20 درصد باشد باید HUML/20 به دستگاه پیامک زده شود.

تنظیم مقدار حداقل رطوبت بحرانی TH6
جهت ارسال مقدار حداقل رطوبت بحرانی میبایستی در ابتدا کاراکتر HUMLSMS سپس کاراکتر / و در انتها مقدار رطوبت مورد نظر را نوشته و به دستگاه پیامک کنید. برای نمونه اگر بخواهیم رطوبت حداقل روی  15 برای مدیران SMS شود باید  HUMLSMS/15 به دستگاه پیامک زده شود.

تنظیم حداکثر رطوبت TH6
جهت کنترل مقدار حداکثر رطوبت میبایستی در ابتدا کاراکتر HUMH سپس کاراکتر / و در انتها مقدار رطوبت مورد نظر را نوشته و به دستگاه پیامک کنید. برای نمونه اگر بخواهیم رطوبت حداکثر روی60 درصد باشد باید HUMH/60 به دستگاه پیامک زده شود.

تنظیم حداکثر رطوبت بحرانی TH6
جهت ارسال مقدار حداکثر رطوبت بحرانی میبایستی در ابتدا کاراکتر HUMHSMS سپس کاراکتر / و در انتها مقدار رطوبت مورد نظر را نوشته و به دستگاه پیامک کنید. برای نمونه اگر بخواهیم رطوبت حداکثر روی  70 برای مدیران SMS شود باید  HUMHSMS/70 به دستگاه پیامک زده شود.


دمای میانگین و رطوبت میانگین چیست ؟
دمای میانگین حاصل جمع دمای بالا و دمای پایین تقسیم به 2 می باشد tmh+tml/2
رطوبت میانگین حاصل جمع رطوبت  بالا و پایین تقسیم به 2 می باشد HUML+HUMH/2
در صورتی که دما از میزان حداکثر عبور رله 1 دستگاه وصل شده و در صورت بازگشت به دمای میانگین رله 1 قطع خواهد شد ( کنترل وسیله سرمایشی)
در صورتی که دما از میزان حداقل عبور کند  رله 2 دستگاه وصل شده و در صورت بازگشت به دمای میانگین رله 2 قطع خواهد شد ( کنترل وسیله گرمایشی)
در صورتی که رطوبت از میزان حداکثر عبور کند  رله 3 دستگاه وصل شده و در صورت بازگشت به رطوبت میانگین رله 3 قطع خواهد شد
در صورتی که رطوبت از میزان حداقل عبور کند  رله 4 دستگاه وصل شده و در صورت بازگشت به رطوبت میانگین رله 4 قطع خواهد شد ( کنترل وسیله رطوبت ساز)

برقراری تماس در صورت افزایش یا کاهش دما و رطوبت TH6
در صورتی که میخواهید موقع افزایش یا کاهش دما و رطوبت دستگاه با مدیران تماس بگیرد باید HUMCALLON را به دستگاه ارسال کنید برای غیر فعال کردن این حالت باید HUMCALLOFF ر ا به دستگاه ارسال کنید .

ورود/ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید

رمز عبور خود را وارد نمایید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
لطفا کد یکبار رمز ارسال شده به ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید
شما قبلا وارد شده اید