آشنایی با ترموستات های جوجه کشی

در دستگاههای جوجه کشی برای کنترل دما معمولا برای دقت بیشتر از ترموستات سام وان کره استفاده می شود. رنج اندازه گیری ترموستات مدل SU-105 DA از 40- تا 99+ درجه سانتی گراد می باشد. به همین دلیل چون میزان کنترل دمای دستگاههای جوجه کشی حدود 35.5 درجه سانتیگراد می باشد این ترموستات بسیار ایده آل است. دقت اندازه گیری ترموستات سام وان 0.1 درجه سانتیگراد می باشد.
برای ساخت دستگاه جوجه کشی و کنترل دمای آن مدل SU-105DA پیشنهاد می شود.