فرم خريد محصول
نام کالا قيمت تعداد حذف

TPM کنترل فاز بدون نول

TPM کنترل فاز بدون نول
TPM کنترل فاز بدون نول مخصوص شبکه سه فاز سه سیمه


قيمت: 0ريال


TPM کنترل فاز بدون نول

تشخیص‭ ‬تغییر‭ ‬توالی‭ ‬فاز‬‬‬
تشخیص‭ ‬قطع‭ ‬یك‭ ‬فاز‭ ‬‬‬‬‬
تشخیص‭ ‬عدم‭ ‬تقارن‭ ‬ولتاژ‭ ‬سه‭ ‬فاز‬‬‬‬‬
تشخیص‭ ‬كاهش‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبكه‬‬‬
تشخیص‭ ‬افزایش‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبكه‬‬‬
قابلیت‭ ‬انتخاب‭ ‬زمان‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬رفع‭ ‬خطا‬‬‬‬‬‬
دارای‭ ‬سیگنال‌های‭ ‬نمایشگر‭ ‬تغذیه‭ ‬ورودی،‭ ‬حالت‭ ‬عادی‭ )‬وصل‭ ‬خروجی‭(‬،‭ ‬توالی‭ ‬فاز،‭ ‬عدم‭ ‬تقارن‭ ‬ولتاژ‭ ‬سه‭ ‬فاز،‭ ‬افت‭ ‬ولتاژ،‭ ‬افزایش‭ ‬ولتاژ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

اصول‭ ‬کار‬
پس‭ ‬از‭ ‬وصل‭ ‬شدن‭ ‬سه‭ ‬فاز‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬T‭, ‬S‭, ‬R‭ ‬و‭ ‬تغذیه‭ ‬380‭ ‬ولت‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬A1‭ ‬و‭ ‬A2‭ ‬دستگاه‭ ‬شروع‭ ‬بكار‭ ‬می‌كند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در‭ ‬این‭ ‬حالت‭ ‬سیگنال‭ ‬تغذیه‭ ‬ورودی‭ ‬PWR‭ ‬روشن‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬دستگاه‭ ‬زمان‭ ‬سنجی‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬می‌كند‭. ‬پس‭ ‬از‭ ‬اتمام‭ ‬زمان‭ ‬تنظیم‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬DELAY‭ ‬سیگنال‭ ‬OUT‭ ‬روشن‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬رله‭ ‬داخلی‭ ‬دستگاه‭ ‬وصل‭ ‬می‌شود‭. (‬اتصال‭ ‬داخلی‭ ‬ترمینال‭ ‬15‭ ‬به‭ ‬18‭ ‬وصل‭ ‬می‌شود‭(
توضیح‭: ‬در‭ ‬صورتیكه‭ ‬هریك‭ ‬از‭ ‬سیگنال‌های‭ ‬خطا‭ ‬روشن‭ ‬باشد‭ ‬زمانسنجی‭ ‬آغاز‭ ‬نمی‌شود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در‭ ‬صورتیكه‭ ‬اشكالی‭ ‬مانند‭ ‬جابجایی‭ ‬فازها،‭ ‬اضافه‭ ‬ولتاژ،‭ ‬افت‭ ‬ولتاژ‭ ‬یا‭ ‬قطع‭ ‬یك‭ ‬فاز‭ ‬در‭ ‬شبكه‭ ‬پدید‭ ‬آید،‭ ‬سیگنال‭ ‬خطای‭ ‬مربوطه‭ ‬روشن‭ ‬شده،‭ ‬همزمان‭ ‬سیگنال‭ ‬خروجی‭ ‬OUT‭ ‬خاموش‭ ‬و‭ ‬رله‭ ‬داخلی‭ ‬قطع‭ ‬می‌گردد.‭ )‬اتصال‭ ‬داخلی‭ ‬ترمینال‭ ‬15به‭ ‬16‭ ‬وصل‭ ‬می‌شود)

نصب‭ ‬و‭ ‬راه‌اندازی‬‬
سه‭ ‬فاز‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬T‭, ‬S‭, ‬R‭ ‬و‭ ‬تغذیه‭ ‬380‭ ‬ولت‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬A1‭ ‬و‭ ‬A2‭ ‬وصل‭ ‬شوند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
توضیح‭:‬‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬نداشتن‭ ‬ولتاژ‭ ‬380‭ ‬ولت‭ ‬مجزا‭ ‬می‌توان‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬A1‭ ‬و‭ ‬A2‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬RوT‭ ‬متصل‭ ‬نمود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ترمینال‌های‭ ‬15و18‭ ‬مانند‭ ‬شستی‭ ‬استوپ‭ ‬در‭ ‬مدار‭ ‬سری‭ ‬می‌شوند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در‭ ‬صورتیكه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬نصب‭ ‬دستگاه،‭ ‬سیگنال‭ ‬توالی‭ ‬فاز‭ ‬P.S‭ ‬روشن‭ ‬بود،‭ ‬بایستی‭ ‬جای‭ ‬دو‭ ‬فاز‭ )‬مثلاً‭ ‬S‭ ‬و‭( ‬R‭ ‬عوض‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬سیگنال‭ ‬مربوطه‭ ‬خاموش‭ ‬شود‭. ‬با‭ ‬پیش‭ ‬آمدن‭ ‬هر‭ ‬یك‭ ‬از‭ ‬خطاهای‭ ‬مذكور‭ ‬رله‭ ‬داخلی‭ ‬سریعاً‭ ‬قطع‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬برطرف‭ ‬شدن‭ ‬خطا‭ ‬و‭ ‬سپری‭ ‬نمودن‭ ‬زمان‭ ‬تنظیمی‭ ‬توسط‭ ‬دستهDELAY،‭ ‬رله‭ ‬وصل‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬سیگنال‭ ‬OUT‭ ‬روشن‭ ‬می‌گردد‭. ‬این‭ ‬زمان‭ ‬از‭ ‬5‭/‬0‭ ‬تا‭ ‬30‭ ‬ثانیه‭ ‬می‌باشد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تشخیص‭ ‬عدم‭ ‬تقارن‭ ‬ولتاژ‭ ‬بین‭ ‬فازها‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬ASY.V‭ ‬تنظیم‭ ‬می‌شود‭. ‬این‭ ‬مقدار‭ ‬بین‭ ‬5‭% ‬تا‭ ‬20‭% ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬است‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

سیگنال‭ ‬های‭ ‬دستگاه‬‬
‭:  ‬PWR‭‬‭ ‬وصل‭ ‬تغذیه‭ ‬ورودی‬‬‬‬‬
‭:  ‬OUT‭‬‭ ‬وصل‭ ‬رله‭ ‬خروجی‬‬‬‬‬
‭:   ‬P.S‬‭ ‬عدم‭ ‬توالی‭ ‬فاز‬‬‬‬‬
‭‭: ‬O.V‬‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبكه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬15‭% )‬حدود‭ ‬437‭ ‬ولت‭( ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‭ :‬U.V‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبكه‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬20‭% )‬حدود‭ ‬304‭ ‬ولت‭(
‭ ‬:ASY.V‭ ‬قطع‭ ‬فاز‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬عدم‭ ‬تقارن‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبكه‭ )‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬از‭ ‬300‭ ‬تا‭ ‬360‭ ‬ولت‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬ASY.V‭( ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

مشخصات‭ ‬فنی
ولتاژ‭ ‬تغذیه‭:‬‭ ‬380‭ ‬ولت‭ ‬متناوب‭ ‬10‭ ‬‭+‬‭ %‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ولتاژ‭ ‬شبكه‭:‬‭ ‬380‭ ‬ولت‭ ‬متناوب‭ ‬سه‭ ‬سیمه‬‬‬‬‬‬‬
فركانس‭ ‬شبكه‭: ‬50‭ ‬هرتز‭ ‬5‭ ‬‭+‬‭ ‬هرتز‬‬‬‬‬‬‬
تلفات‭ ‬داخلی‭:‬‭ ‬3‭ ‬وات‬‬‬‬
تأخیر‭ ‬در‭ ‬وصل‭:‬‭ ‬0/5‭ ‬تا‭ ‬30‭ ‬ثانیه‭ - ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬DELAY‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
عدم‭ ‬تقارن‭ ‬ولتاژ‭:‬‭ ‬5‭ ‬تا‭ ‬20‭ ‬درصد‭ - ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬ASY.V‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
IP‭ ‬دستگاه‭:‬‭ ‬IP20‬‬‬
دمای‭ ‬کاری‭: ‬20-‭ ‬تا‭ ‬50‭+ ‬درجه‭ ‬سانتیگراد‬‬‬‬‬‬
رطوبت‭ ‬کاری‭: ‬٪‭15 ‬تا‭ ‬٪85‬‬‬‬
کلاس‭ ‬عایقی‭: ‬‭ ‬II‬‬‬

مشخصات‭ ‬رله‭ ‬خروجی‬‬
رله‭ ‬خروجی‭:‬‭ ‬یک‭ ‬کنتاکت‭ ‬C/O‭ ‬ ‬‬‬‬‬‬
جریان‭ ‬کنتاکت‭: ‬‭ ‬6‭ ‬آمپرمتناوب‭ ‬220‭ ‬ولت‬‬‬‬‬‬
‭ ‬6‭ ‬آمپرمستقیم‭ ‬28‭ ‬ولت‬‬‬‬
عمر‭ ‬رله‭ : ‬الکتریکال‭ ‬100‭.‬000‭ ‬بار‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل‬‬‬‬‬‬‬‬
‭ ‬مکانیکال‭ ‬1‭.‬000‭.‬000‭ ‬بار‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل‬‬‬‬‬‬‬‬


Share تاريخ: 1397/04/31 مشاهده : 564
کلمات کلیدی :

جديدترين محصولات

پيشنهاد محصولات مشابه

TPM کنترل فاز بدون نول
TPM کنترل فاز بدون نول
کنترل فاز تاخیری
کنترل فاز تاخیری
کنترل فاز ASN طرح کتابی
کنترل فاز ASN طرح کتابی
سوپر کنترل فاز دیجیتال
سوپر کنترل فاز دیجیتال
کنترل فاز مینیاتوری
کنترل فاز مینیاتوری
کنترل بار دیجیتال 60 آمپر
کنترل بار دیجیتال 60 آمپر
کنترل بار دیجیتال 15 آمپر
کنترل بار دیجیتال 15 آمپر
کنترل فاز بار دیجیتال
کنترل فاز بار دیجیتال
کنترل فاز 6 LED برنا
کنترل فاز 6 LED برنا
سوپر کنترل فاز برنا
سوپر کنترل فاز برنا
پیگیری سفارش محصول

کد سفارش را وارد نمایید


تبليغات

logo-samandehi

نماد اعتماد